「C數」點解會失調?

保險業可以話係一個多勞多得嘅行業,但相信唔少同業都曾經遇到過樽頸,感覺搵客好難、做嘢唔夠效率,又或者唔知點幫自己團隊嘅同事更進一步,做出更好成績。咁啱早排我見到「保協」舊年舉辦嘅活動入面,有嘉賓分析「C數」(Commission)點解會未如理想,同埋點樣可以做得更好。

如果你或團隊都正面對呢個煩惱,不如睇睇佢嘅分享會唔會幫到你丫。